Oficiality

Co je EDS?

( informacie prebrate z oficialnej stranky IMA )

        EDS je skratka pre Európsku Dobrovolnícku Sluzbu. EDS je súcastou programu MLÁDEZ, ktorý je zameraný najmä na podporu zmysluplných aktivít slúziacich predovšetkým na rozvoj osobnosti mladého cloveka vo veku 15 – 25 rokov. Program MLÁDEZ sa skladá z piatich akcií, pricom akcia, o ktorej ta chceme informovat podrobnejšie, je známa ako Akcia 2 – EDS. EDS Ti ponúka moznost strávit urcitý cas (minimálne 6 mesiacov a maximálne 12 mesiacov) v jednej z krajín Európskej únie a zapájat sa do rozlicných projektov na miestnej úrovni ako dobrovolník.

Ako sa stat dobrovolníkom EDS?
        Najprv si musíš rozmysliet, do akej krajiny, na ako dlho a co máš chut íst robit ako dobrovolník. Ak máš rozmyslené, môzeš si zacat vyberat projekty EDS, ktoré sú sprístupnené na webovskej stránke http://www.sosforevs.org, na ktorej sú podla krajín a tém zoradené projekty hostujúcich organizácií. Ak nemáš prístup na internet, môzeš príst do kancelárie vysielajuca organizacia. Ku kazdému projektu je pripojený obsah projektu a poziadavky na dobrovolníka. Medzi stovkami projektov si treba vybrat niekolko (3 az 5) a skúsit im poslat mailom, alebo zavolat, ci majú záujem práve o teba a za akých podmienok. Ak si nájdeš organizáciu, ktorá má o teba záujem, tak sa dohodnete na ďalších podrobnostiach.

Kedy treba podávat projekty?
        Projekt sa podáva k piatim termínom:
* k termínu 1. február platí akcné obdobie 1. máj az 30. september
* k termínu 1. apríl platí akcné obdobie 1. júl az 30. november
* k termínu 1. jún platí akcné obdobie 1. september az 31. január
* k termínu 1. september platí akcné obdobie 1. december az 30. apríl
* k termínu 1. november platí akcné obdobie 1. február az 30. jún
        Akcné obdobie znamená, ze ak si podáš projekt k 1. novembru 2000, tak nastúpit na EDS môzeš medzi 1. februárom a 31. júnom 2001.

Ako je to s financiami?
        Pred samotným odcestovaním ti vysielajuca organizacia poskytne prípravu (jazykovú alebo inú podla poziadaviek) v hodnote 600 EURO. Cestovné je poskytnuté bezplatne. V hostujúcej organizácií máš zabezpecené ubytovanie a stravu zadarmo plus kurz jazyka podla krajiny, v ktorej pôsobí organizácia, napr. ak pôjdeš do Fínska, chodíš na kurz fínskeho jazyka. Kazdý mesiac máš nárok na vreckové, ktoré závisí od krajiny, kde budeš ako dobrovolník, napr. vo Velkej Británii je to 250 EURO na mesiac. Po príchode môzeš poziadat o ďalšie financie vo forme „Future Capital“.

Kto zastrešuje EDS?
        Na Slovensku sa o administráciu, schvalovanie projektov a rozdelovanie financií stará Národná agentúra pre mobilitu mládeze (známa ako NAFYM). NAFYM rozhoduje aj o pridelovaní štatútu vysielajúca organizácia, aby organizácia mohla vysielat dobrovolníkov a štatútu hostujúca organizácia, aby organizácia mohla prijat zahranicných dobrovolníkov a bola zaradená do Európskej databázy hostujúcich organizácií.

Vysielajuca organizacia - IMA

Ideálna mladeznicka aktivita
( informacie prebrate z oficialnej stranky IMA )

        IMA je nezávislá mimovládna mládeznícka organizácia, zdruzujúca mladých ludí bez ohladu na rasovú, nábozenskú a etnickú príslušnost. Jej hlavným cielom je viest mládez k aktívnemu, nekonzumnému a tvorivému spôsobu zivota. Celú cinnost našej organizácie realizujú dobrovolní inštruktori pre pobytové podujatia, ktorým poskytujeme formou školení a publikácií metodickú pomoc pocas celého roku. V rámci IMA funguje vlastné Tlacové centrum, ktoré vydáva interné publikácie ako aj tlacoviny pre tretí sektor.


RKC IMA
Prazská 11
816 36 Bratislava
Slovensko

tel./fax: 02 / 52 444 711

mobil v kancelárii: 0903 / 506 165
e-mail:ima-ztpm@changenet.sk
http://www.changenet.sk/ima

Hostujuca organizacia - GEPEC

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp

GEPEC je organizacia bez politickeho, alebo nabozenskeho zamerania, ktora sa pracuje na poli ochrany prirody a zivotneho prostredia od roku 1985. V sucastnosti spolupracuje s viac ako 700 vacsimi, alebo mensimi organizaciami a je clenom L'Assembla d'Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC), ktora sa zameriava na zdruzovanie ekologickych skupin a organizacii.

GEPEC - Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp
C. Vilar 5, 2n, 43201 REUS

Tel: 0034 977 34 26 04
Fax: 0034 977 34 58 13

Email: gepec@gepec.org
WWW: www.gepec.org

NAFYM

NAFYM Slovakia
( informacie prebrate z oficialnej stranky Iuventy )

        NAFYM je jedno z oddelení Iuventy, Inštitútu pre volný cas detí, mládeze a dospelých Ministerstva školstva SR a jeho existencia sa datuje od roku 1996.

        Cielom je konzultacná, metodická a priama cinnost v oblasti mobility mládeze a mládezníckej politiky.

        NAFYM administruje niektoré grantové programy, metodicky aj personálne pomáha pri organizovaní medzinárodných výmen mládeze a pri nadväzovaní kontaktov v zahranicí, pripravuje rôzne školiace aktivity, semináre a mládeznícke konferencie súvisiace s medzinárodnou mobilitou mladých ludí alebo ich postavením v spolocnosti.

        NAFYM tiez poskytuje iným subjektom informacný servis, pripravuje a realizuje špecializované prieskumy v oblasti mládeze a publikuje vlastné metodické a informacné materiály.

        Národná agentúra programu Európskej únie Mládez. Program poskytuje financné príspevky na aktivity mladých ludí a mládeznícku prácu na medzinárodnej úrovni.

        Európska informacná siet EURODESK fungujev 24 krajinách pre mladých ludí a tých, ktorí s mladými ludmi pracujú. Cez telefón, e-mail a fax sa mladí ludia dostávajú k informáciám o moznostiach vyuzitia nielen programov Európskej únie ale aj národných grantových programov. V budúcnosti tam mladí ludia nájdu aj informácie o miestnych, regionálnych a národných aktivitách mládezníckych organizácií a skupín, informácie o moznostiach ubytovania, brigádnickej cinnosti a i. Eurodesk je podporovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Mládež pre Európu.


NAFYM - Iuventa, Búdková cesta 2, 811 04 Bratislava
Tel: 02/54411420
Fax: 02/54411421
Email: nafym@iuventa.sk
Eurodesk: 02/5441 1422, eurodesk@iuventa.sk


NAFYM Spain

Instituto de la Juventud - INJUVE
c/José Ortega y Gasset 71
28006 Madrid

Tel :(+34 91) 347.77.00
Fax : (+34 91) 347.76.87

E-mail : eurespa@mtas.es
Internet : www.mtas.es/injuve

Nic viac som sa nedozvedel, lebo ta ich stranka je pomala az hruza.